6. Sverige måste lämna EU – hjälp till i arbetet för en ny folkomröstning

Det krävs en ny folkomröstning: för eller emot ett svenskt medlemskap i EU.

Vi har diskuterat vissa avgörande aspekter av utvecklingen i Sverige. Det har handlat om kapitalexporten och det hot detta innebär för avindustrialisering, bortfall av jobb och de skatter som krävs för att finansiera offentliga sektorn. Vi har diskuterat arbetskraftsinvandringen och det hot även detta innebär för jobben och lönerna, med mera, för de som arbetar efter svenska kollektivavtal och följer svensk arbetsrätt. Båda dessa enorma problem har att göra med EU:s fyra fundament: den fria rörligheten för kapital, arbetskraft, varor och tjänster.

Skillnaderna är enorma mellan dagens EU och det EU som folkomröstningen handlade om för 20 år sedan. ”Samarbetet” har bytts mot en underordning. EU:s militarisering blir därmed Sveriges militarisering; EU:s militära samarbete med Nato (USA) blir därmed Sveriges militära samarbete med USA. Förutom avindustrialiseringen via kapitalexport och den fria arbetskraftsinvandringen via bemanningsföretag, utgör militariseringen en annan anledning till en ny folkomröstning: för eller emot ett svenskt EU-medlemskap.

Arbetarpartiet anser att Sverige ska lämna EU. Men vi är inte av den uppfattningen att det är vare sig möjligt att lämna EU, eller att detta kommer att innebära någon positiv förändring, om vi inte samtidigt kan presentera ett alternativ till EU. Detta alternativ kan varken bestå av ekonomisk nationalism. Eller en idealisering av den svenska riksdagen. Det är bara att erinra sig de åtta åren med alliansregeringen. Vi lever i globaliseringens epok. Detta kräver internationella lösningar. EU utgör den europeiska borgerlighetens/kapitalets internationella lösning. Mot detta måste vi socialister ställa en arbetarnas/fackföreningarnas lösning.

En alternativ politik
Ett trovärdigt alternativ till EU måste innehålla en alternativ politik som också tar itu med de överstatliga problem som den europeiska borgerligheten tar itu med, på sitt sätt, med EU-institutionerna som instrument. Alternativet till EU måste exempelvis kunna visa hur massarbetslösheten ska kunna avskaffas; hur ländernas ekonomier ska kunna stärkas genom stora industriella investeringsprogram för industrin, den offentliga sektorn och miljön.

En alternativ maktstruktur
Men ska EU-projektet utmanas på allvar måste det politiska alternativet bindas samman med en alternativ maktstruktur som innehåller en sådan kraft att den kan tvinga igenom en vändning av den politik som EU för via krafter som Europeiska Centralbanken, EU-kommissionen och Internationella valutafonden. Det är först då vi har lyckats förena ett politiskt alternativ med en alternativ maktstruktur som vi skapat ett trovärdigt alternativ till EU.

Den enda existerande maktstruktur som idag utgör ett alternativ till EU:s maktstruktur är fackföreningarna. Bara Europafacket uppges ha 60 miljoner medlemmar. Tiotals miljoner arbetande inom Europa står ännu utanför. En europeisk fackföreningsrörelse skulle kunna bli ännu mycket starkare om det tog strid för sina medlemmars intressen och därmed bevisade sitt existensberättigande. Om det skapades en sådan, enad och stridbar, facklig rörelse på europeisk nivå skulle en sådan kunna stänga hela Europa: industrin, transporterna, medias lögnaktiga rapportering. För att klara detta skulle det krävas en ledning värd namnet.

Den fackliga ledning som tog ett sådant steg skulle omedelbart ställas inför samma problem som ledarna för den halva miljon gruvarbetare som strejkade i Sovjetunionen 1989. Tiotals miljoner arbetande och arbetslösa, ungdomar och pensionärer, skulle vända sig till en sådan europeisk facklig strejkledning (EFS), både med en enorm värme och lojalitet men också med en otålighet. EFS skulle skapa enorma förhoppningar om att det skulle skapas jobb till alla tiotals miljoner arbetslösa, en acceptabel ersättningsnivå för sjuka (och arbetslösa), en fungerande sjukvård samt pensioner att leva på.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.