Arbetarpartiet återvalda till Umeå kommunfullmäktige efter lyckad valrörelse

Arbetarpartiet har återigen lyckats bli invalda i Umeå kommunfullmäktige. Som en extra fjäder i hatten får AP, i den slutliga röstsammanräkningen, dessutom fler röster än riksdagspartiet Kristdemokraterna. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra valarbetare som gjort stora insatser under årets valrörelse. Och ett stort tack till alla väljare som bemött oss med en sådan värme då vi varit ute och valarbetat.

Med nästan 3 000 röster lyckades AP, mot alla odds, att upprepa 2018 års valresultat. I valet 2018 gick AP väldigt mycket framåt och ökade sitt röstetal, i absoluta termer, med nästan 40 procent. Utgångsläget inför årets val var dock mycket svårt. Faktorer som coronapandemin, kriget i Ukraina och ett väldigt stort fokus på regeringsfrågan hade dragit bort uppmärksamheten från all kommunpolitik.

Vi har verkligen fått kämpa hårt för att sätta de kommunala frågorna i centrum. Det har stundtals varit mycket krävande. Mot den bakgrunden är vi extra nöjda över att vi lyckades upprepa vårt valresultat från 2018. Detta visar att Arbetarpartiet har en fast förankring i Umeå kommun. Vi har skapat en unik tradition, eller närvaro, bland umeborna för att vara ett parti som inte bara är ett lokalt utskott av ett riksdagsparti. Ingen kan förneka Arbetarpartiets folkliga stöd lokalt.

Den viktigaste frågan som Arbetarpartiet lyfte fram under valrörelsen handlade om att förbättra arbetsorganisationen och öka personalens inflytande. Det kostar 10 miljarder att driva Umeå kommun under ett år. Vi måste diskutera vad vi får ut i form av kommunal service för de skattemedel vi satsar.

Idag finns stora brister inom exempelvis socialtjänsten. Den får 1,6 miljarder varje år. Men idag har arbetsorganisationen stora brister. Där förekommer auktoritära chefer, repressalier och dålig arbetsmiljö. Kompetent personal säger upp sig och de hjälpsökande får inte alltid det stöd de behöver. Vi vill förändra arbetsorganisationen så att personalen på golvet ges mer inflytande. Det skulle öka trivseln, minska sjukfrånvaron och förbättra servicen för medborgarna.

Ödesfrågan för Umeå kommun är hur den tar vara på sin personal och de skattemedel som satsas. Det är här debatten bör tas och de stora vinsterna kan göras – även ekonomiskt. Med en bra organisation, där personalen trivs och vågar ta egna initiativ, skulle de 1,6 miljarder som kommunen satsar på socialtjänsten varje år kunna producera service för 2 miljarder.

En stor del av valframgången kan förklaras med att valrörelsen var en verklig gräsrotsvalrörelse. Kärnan i valarbetet har bestått av att genomföra tusentals samtal, face-to-face, med umeborna. Detta främst i samband med dörrknackningar på en rad bostadsområden i Umeå och genom ”valbyråer” utanför köpcentra och livsmedelsaffärer. Till detta kommer att medlemmar och sympatisörer ställt upp och delat ut valmaterial till ett stort antal hushåll i Umeå samt utanför större arbetsplatser inom sjukvården och industrin. Under de sista veckorna före valet hade en rad medlemmar dessutom avsatt semesterveckor för att kunna valarbeta.

Vi är både nöjda och stolta över att vi har lyckats försvara vår valframgång från 2018. Återigen: ett stort tack till alla valarbetare, väljare och allierade!

Stora misstag av valförrättare i Holmsund

Att Arbetarpartiet hade fått fler röster än KD borde egentligen ha varit klart redan under valnatten. Men i samband med sluträkningen hos Länsstyrelsen uppdagades att valförrättarna i distriktet Holmsund Västra gjort två stora misstag.

Det första misstaget var uppenbart redan under valnatten. Detta bestod i att 47 av Arbetarpartiets röster hade hamnat i kategorin ”Övriga partier” i just distriktet Holmsund Västra. Det andra misstaget uppdagades i samband med den slutliga sammanräkningen och bestod i att valförrättarna i Holmsund Västra (av allt att döma) hade tagit 53 av Moderaternas valsedlar och räknat dessa på KD!