Arbetarpartiets alternativ till Kulturväven (från 2012)

Denna text utgjorde Arbetarpartiets alternativ till Kulturväven på kajen. Den publicerades ursprungligen som en del av inledningen till vår Alternativbudget för år 2013, som lades fram år 2012. Innehållet är alltså två år gammalt – vilket man ska komma ihåg då man läser texten idag. Men till vår glädje så kan vi konstatera att en hel del av de tankegångar som vi förde fram, i en eller annan form, har blivit förverkligad. Så har exempelvis Vasaskolan dragits in i Umeås kulturella sfär.

III. Bygg vidare på kulturväven runt Vasaplan – fastighetsspekulanternas behov av lönsamma projekt får inte gå före Umeås kulturproducenter och deras publik.

Kulturen utgör en viktig del för Umeregionen. Det handlar om både bredd och spets. I kommunen finns både Norrlandsoperan, ett antal välrenommerade teatrar och massor med musik.Här finns väldigt många föreningar för kulturell verksamhet, ofta stödda av kommunen, ibland på egna ben. Vi har den kommunala musikskolan och Scharinska; här arrangeras jazzfestivalen och Umeå Open. Museerna på Gammlia ej att förglömma. Frågan är hur umeborna ska bygga vidare på detta kulturarv. Arbetarpartiet ser stora möjligheter att utveckla kulturen i Umeå. Men vår metod skiljer sig dock radikalt från makthavarnas. Vi vill ta vara på de mönster som vuxit fram under årtionden, både för kulturproducenter och konsumenter, och vidareutveckla dessa mönster. Här finns det en väldig utvecklingspotential som vi ska återkomma till. Men först en utvikning.

Makteliten tror att Umeås framtid ligger i jippon och köpcentra – därav karaktären på deras kultursatsningar. De satsningarna som görs av kommunalråd och fastighetsspekulanter speglar inte kulturens behov. Satsningarna uttrycker istället en djupt felaktig uppfattning om hur Umeå ska kunna fortsätta att expandera i framtiden. Vårt svar på detta är att vård- och universitetsstaden måste kompletteras med en satsning på en ny industriell generation för grön produktion med sikte på fler och säkrare jobb. Maktelitens svar är stora jippon som kulturhuvudstadsåret. Detta kombineras med en hämningslös satsning på utökade handelsområden, hotell- och konferensverksamhet i syfte att ta emot alla de människor med pengar som makthavarna tror att kulturhuvudsjippot, och alla köpcentra, ska dra till kommunen.

Maktelitens kulturpolitik inte är formad utifrån kulturutövarnas behov. Kultursatsningarna speglar istället behov och önskemål hos konferensmakare, byggherrar och fastighetsspekulanter. Alla miljarder som har satsats i Umeå – på nya handelsområden, konferenslokaler, hotellrum och shoppinggallerior – kommer att skrika efter betalande kunder. Skriken kommer att bli allt gällare ju närmare Europa kommer en ny ekonomisk kollaps. Besluten att låta alla bygga högt i centrum kommer att pressa upp tomtpriserna och lägga grunden för en fastighetsbubbla. Den väg som makteliten slagit in på när det gäller Umeås framtid är mycket riskabel och kan sluta med en rad konkurser när köpkraften inte räcker för alla, i samband med nästa ekonomiska nedgång.

Vems intressen som står i centrum sågs tydligt i samband med konflikten kring framtiden för Scharinska Villan. Musikälskarna underströk Scharinskas betydelse för Umeås musikliv. Makthavarna tryckte på för att pressa in musiklivet i kulturhuset på kajen. Denna gång backade makthavarna. Kulturhuvudstadsåret tålde inte en artistbojkott. Men pressen på olika teatrar, som idag har egna lokaler, att flytta verksamheten till huset på kajen har redan börjat. Vi förutspår att de hårda metoderna kommer att göra sig än mer märkbara efter 2014. Huset på kajen kostar inte bara 700 miljoner att bygga, varav kommunen ska betala hälften. Driftskostnaden kommer också att bli 80 miljoner högre per år, jämfört med idag. De kommunpolitiker som avsatt dessa pengar kommer omöjligen att ha råd att subventionera hyrorna för ett antal föreningar ”ute på stan” samtidigt som deras kulturmonument på kajen står tomt medan hyrorna kostar kommunen tiotals miljoner. Hela upplägget har en i grunden kommersiell prägel – inte en kulturell. Vi upprepar: detta är en farlig framtidsstrategi för hur Umeå ska växa på kranskommunernas bekostnad.

Skälet till att det nya badhuset kommer att bli så överdådigt är inte att det ska vara roligt att gå dit med barnen – det blir alltför dyrt. Skälet är att Umeå vill konkurrera med Ö-vik om badgästerna. Nästa logiska steg, för att fylla framtidens halvtomma hotell, kommer att bli kravet på en stor evenemangsarena. Umeå kommer att tvingas arrangera idrottsgalor och stora rockkonserter för att dra hit folk. Men detta lägger problem till problem. När väl evenemangsarenan är byggd så måste även denna fyllas, tillsammans med de halvtomma hotellen och de alltför många köpcentra. I detta läge kommer allt att handla om att dra folk. Och då det gäller att överleva kommer kulturevenemang att bytas ut mot fotbolls-EM. Men detta kräver minst ett elitlag i hockey och ett annat i fotboll. Problemet är att Umeå inte har någotdera! Umeå har helt enkelt en för liten egen befolkning, och ett för glest befolkat omland, för att den inslagna vägen – som en handels, konferens och evenemangsstad – ska kunna lyckas. I slutänden handlar ju allt om att dra folk och köpkraft från en ort till en annan. Inte om att skapa nya och beständiga arbetstillfällen som kan tillgodose det alltmer påträngande behovet av en mer miljövänlig industriell produktion som komplement till sjukhus och universitet.

Bygg ut kulturväven vid Vasaplan

Än så länge finns den naturliga kulturväven kvar mitt inne i Umeå, kring Vasaplan. Grunden för den idag existerande – i det verkliga livet levande – kulturväven har spunnits kring Stadsbiblioteket och Folkets Hus Idun. I direkt anslutning till ”Vasaplanens kulturväv” låg tidigare den kommunala musikskolan, dels biografen Royal. Och bara ett enda kvarter bort, riktning järnvägen, ligger Norrlandsoperan! Dessa kulturproducenter vill vi vidareutveckla. Dels genom att Royal väcks till liv, t ex genom ett samarbete mellan olika studieförbund och Folkets Bio. Dels genom att Vasaskolan, om möjligt, ianspråktas för kulturändamål. Då får vi en sammanhängande kulturväv, från nuvarande Stadsbiblioteket, ända till Norrlandsoperan. En kulturväv som omfattar hela tre kvarter i centrala Umeå. Detta vore något att bygga vidare på.

Satsningen på kulturkvarteret skulle ske med början i en utbyggnad av dagens bibliotek, som faktiskt är konstruerat så att en utbyggnad ska kunna göras. Detta kan ske i två etapper. Den första, och enklaste etappen, handlar om att omvandla kontorslokaler, som finns på bibliotekets andra våning, till offentliga lokaler. Dessutom skulle kommunfullmäktiges lokaler, som i dagsläget bara används någon gång per månad, kunna användas av biblioteket – exempelvis vid författarföreläsningar eller som en scen vid teaterföreställningar. Totalt skulle detta öka bibliotekets lokaler med 1 380 m2 – till en mycket låg kostnad.

I en andra etapp skulle man kunna glasa in den lilla parken mellan biblioteket och Folkets Hus, samt bygga en andra våning ovanpå dagens tidningshall. Här skulle man kunna ha konstutställningar och projektateljéer för besökande konstnärer. Med stora skyltfönster mot Vasaplan skulle detta kunna locka fler besökare till kulturverksamhet. Etapp två skulle öka bibliotekets yta med ytterligare. Totalt skulle ytorna i Stadsbiblioteket kunna ökas med 50 procent om det behövdes. Från dagens 7 000 m2 till 10 500 m2. Kostnaden för etapp 2 skulle stanna på cirka 60 miljoner – alltså en tiondel av kostnaden för bygget på kajen [beräknat på samma byggkostnad/m2 för de båda projekten].

Vår vision

Även vi har en vision. Den går ut på att kommunen skulle använda metoden från Umeå universitet och bygga samman en rad byggnader med gångbroar av glas. En kort gångbro från Stadsbiblioteket över till Folkets hus för gemensamma arrangemang; en ytterligare gångbro från Folkets Hus över Vasagatan till den f d Kommunala musikskolan, som kunde återupplivas för kulturevenemang. Detta skulle bli en kulturpromenad som börjar i Stadsbiblioteket och som för oss genom tre byggnader och över två gator. I dessa kulturkvarter kan man redan idag se pjäser på Idun-teatern, lyssna på jazz i Studion varje torsdag, beskåda konst i Tonsalen, besöka festivaler som Umeå Open samt lyssna på swingmusik varje fredag på Freja.

Men vi kan ta ett ytterligare djärvt språng. Om Vasaskolan, helt eller delvis, omvandlas till en kulturens boning även den, så kan ytterligare en gångbro byggas, från gamla Kommunala musikskolan över Nygatan till Vasaskolan. Samtidigt vet vi att Norrlandsoperan behöver bygga ut. Detta skulle skapa ett nästan helt inglasat kulturstråk från Stadsbiblioteket fram till Norrlandsoperan. Det är bara korsandet av V:a Norrlandsgatan som skulle behöva ske utomhus. Vi är medvetna om att det kan finnas komplicerande faktorer i denna vision. Som K-märkning och bussleder.

Men vår vision skulle göra det möjligt med en ”kulturpromenad” genom fem byggnader via tre gångbroar över tre gator. Speciellt under den kalla årstiden, som är lång i Umeå, skulle en sådan ”kulturens vandring” – två till tre våningar upp – ge en helt ny upplevelse av centrala Umeå. Den skulle föra en väldig massa människor i kontakt med ett kulturutbud av både etablerad art och improviserad. Det skulle finnas utrymme för fik med mindre scener, här och där efter inomhuspromenaden, med utrymme både för poetry slam och stå upp-komiker.

Riv inte sönder den väv som finns

Vasaplanens kulturväv är inte ett slagord, konstruerat bakom ett skrivbord, till en enorm kostnad. Det skulle inte heller kulturpromenaden behöva vara – även om visionen kunde bli till verklighet. Båda dessa alternativ skulle stärka och vidareutveckla den kulturväv som har vuxit kring Vasaplan. Inte slita sönder densamma. Alternativen skulle bli långt billigare men minst lika spännande. Förlorarna skulle bli fastighetsspekulanterna. Vinnarna skulle bli umeborna, både kulturutövarna och konsumenterna. Detta är våra alternativ till kulturhuvudstadsjippot och det kulturhus som planeras nere på kajen till enorma kostnader. För Arbetarpartiet är motståndare, både till kulturhuvudstadsåret och till det därtill hörande kulturhuset på kajen. Vi anser att kommunen ska sälja sin andel i projektet – vars kostnad idag dels beräknas till en investeringskostnad på 350 miljoner, dels till en ökning av driftskostnaden på 80 miljoner varje år i jämförelse med kostnaden för stadsbiblioteket idag. Istället för kulturhuset vill vi alltså, som vi redogjort för ovan, vidareutveckla den kulturväv som redan idag finns runt Vasaplan. Och om möjligt vore, skapa en ”kulturpromenad” genom Umeås mest centrala delar.

Kultur viktigt – men ingen formel som kan trolla bort Umeås problem med t ex dålig miljö.

Vårt alternativ, att bygga vidare, på ”Vasaplanens kulturväv” är mycket handfast. Det är något helt annat än den direkta hybris som antyds i följande formuleringar från Kommunstyrelsen: ”Vi ska förstärka vår ställning som internationell kulturstad och aktivt verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle, tillväxt och global utveckling”.

Så kan bara de tala som tappat all kontakt med verkligheten. Och med Umeås ekonomiska styrka. Det är en sak att kultur är av största vikt för Umeå och dess befolkning. Det är en helt annan sak att slunga ur sig att Umeå redan skulle vara en ”internationell kulturstad” samt påstå att kulturen är utgör en ”investering för ett hållbart samhälle, tillväxt och global utveckling”. Den kommunstyrelse som ställer sådana krav på kulturen gör den en verklig björntjänst. Den som besökt Paris, Rom, Florens – och tiotals andra städer i Europa – vet att Umeå inte är en internationell kulturstad. Detta sagt utan att på något sätt förringa alla duktiga kulturutövare i kommunen. Umeå är definitivt en av flera svenska kulturstäder – vilket vi ska vara stolta över.

Arbetarpartiet vill att Umeå kommun backar ur kulturhuvudstadsprojektet.

De 82,3 miljoner som fortfarande finns kvar i detta projekt (från början 98,3 miljoner) skulle kunna användas till ett projekt med söndagsöppet på de mest besökta stadsdelsbiblioteken. Vi vill också satsa på ett Gymnastikens hus samt på en konstgräsplan på Tegstunet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.