Åtgärdsprogram för att minska underskotten – och öka personalinflytandet

Arbetarpartiet hade läget 2028 i åtanke när vi la vår budget för 2019. För oss utgjorde budgeten för 2019 inte en ett-årsbudget i egentlig bemärkelse. Vår budget för det kommande året ska ses som det första steget på en lång och krävande stege. Vår budget för år 2019 utgör alltså den första delen av en plan som syftar till att förebygga de underskott som annars kommer att slå sönder kommunens verksamheter. Vi kommer nu att presentera fem åtgärder som tillsammans syftar att minska klyftan mellan kostnader och intäkter – och därmed bidra till att stänga krokodilens underskottsgap. Den första åtgärden utgör dessutom ett av våra viktigaste ideologiska mål i sig – att öka personalinflytandet.

Åtgärd 1: En miljard är inte alltid en miljard – det handlar om personalpolitik

Arbetarpartiet är övertygat om den positiva kraft som finns i ”styrkan från golvet”. Om denna styrka används rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer produktion, mer trivsel, större trygghet och mindre sjukfrånvaro. Detta gäller både för anställda och för elever, äldre och övriga umebor. ”Styrkan från golvet” gör att vi starkt betonar behovet av att öka personalinflytandet. Alltför ofta handlar debatten i och utanför kommunfullmäktige om huruvida verksamheterna ska toppstyras av politiker (S+V) eller om en större andel av verksamheterna ska utföras av privata huvudmän (allianspartierna). Arbetarpartiet intar här en tredje ståndpunkt.

Arbetarpartiet vill öka personalinflytandet! Detta gäller både på golvet och längre upp i organisationen. En miljard är inte alltid en miljard – den kan både vara större eller mindre. En personalpolitik som tar vara på ”styrkan från golvet” kan få ut produktion i form av bl a utbildning, barn- och äldreomsorg som motsvarar insatta resurser för 1 250 miljoner!

Låt oss ta Äldrenämnden som exempel. Denna nämnd behöver i dagsläget ungefär resurser på en miljard årligen för att utföra sina uppgifter. Men om personalen ges ökat inflytande över personaltäthet, schemaläggning och arbetsmiljö – kort sagt ges större möjlighet att påverka sin arbetssituation – kommer motivation och trivsel att öka, sjuktal och personalomsättning att minska.

En personalpolitik som bygger på ökat personalinflytande, som släpper loss styrkan från golvet, kan få en budget som innehåller resurser för en miljard att producera utbildning och äldreomsorg som om resurserna motsvarade ett värde av 1,25 miljarder!

Tyvärr gäller detsamma även i motsatt riktning. En dålig personalpolitik, präglad av toppstyrning, riskerar att öka såväl sjukfrånvaro som personalomsättning, minska trivseln och motivationen. En förtryckande personalpolitik – ”management by fear” – riskerar att devalvera värdet av resurserna. Detta kan leda till att resurser som borde skapa produktion för en miljard endast ”producerar” omsorg eller utbildning som motsvarar resurser för 750 miljoner!

Insikten om att ”styrkan från golvet” måste tas tillvara genom en bättre personalpolitik med ökat personalinflytande utgör, som sagts, både en avgörande åtgärd i vårt program mot underskottet och en av våra viktigaste ideologiska målsättningar i sig.