Balticgruppen slaktar Hamrinsbergets historiska miljöer och möjlighet att tjäna som rekreationsplats – detta genom brutalt förslag till gräddhylla

Detta måste stoppas.

Balticgruppen har under lång tid fått göra nästan som de vill. I Umeå. Men deras planer på att radera ut Hamrinsbergets historiska miljöer och möjligheter att tjäna som rekreationsplats för umeborna får inte bli verklighet. Balticgruppens förslag går ut på att skapa en verklig gräddhylla. Gräddhyllan kommer att bestå av bostäder, kontor och en stor kongressanläggning (VK 11/5-22). I planen ingår till och med att Balticgruppen vill ianspråkta ett, i omedelbar anslutning till berget liggande, område som parkeringshus!

Balticgruppens plan tar inte, på det allra minsta sätt, tillvara Hamrinsbergets historia och väldiga potential som rekreationsområde. Det är ett rakt igenom brutalt förslag. Balticgruppen försöker släta över detta angrepp på centrala Umeås mest fantastiska naturliga utsiktspunkt genom att säga att det kommer att ingå ”en utsiktsplats” i deras förslag. Hela Hamrinsberget är ju för h-e en enda fantastisk utsiktsplats idag! Men om Balticgruppens förslag kommer denna utsiktsplats att bli mycket liten – och på nåder.

Balticgruppens förslag måste stoppas. Vi kan lova följande:
a) Arbetarpartiet kommer att driva frågan i valrörelsen – förhoppningsvis tillsammans med andra partier som också är intresserade av stadsplanering,
b) Vi kommer att ta utomparlamentariska initiativ för att stoppa förslaget – till att börja med kommer vi att ta initiativ till torgmöten och namninsamlingar,
c) Arbetarpartiet kommer att ta upp frågan i kommunfullmäktige IGEN bland annat i samband med budgeten för år 2023.

Som tidigare sagts: Balticgruppen har fått göra nästan vad som helst i Umeå under en väldigt lång tid. Men till och med de partier som ständigt bugat och bockat och bjudit på (för Balticgruppen) sådana fantastiska ekonomiska uppgörelser som kulturhuset Väven måste säga nej till detta kompromisslösa förslag.

Det är ju inte så att det saknas alternativ. Läs förslaget från Arbetarpartiet (nedan) om hur Hamrinsberget skulle kunna användas istället. Vårt förslag ger faktiskt Balticgruppen, och andra, en möjlighet att bygga på den sida av berget som är vänd mot NUS medan den orörda sidan av berget, som är vänd mot älven, reserveras för umebornas rekreationsbehov. Läs även om bergets historia.

Motion till Umeå kommunfullmäktige

Vi vill att den sida av Hamrinsberget som är vänd mot älven ska ställas i ordning som ett besöks- och utflyktsmål som kan användas av alla umebor. Hamrinsberget har tidigare fyllt den funktionen. Går vi längre tillbaka i tiden har det, på berget, både funnits en hoppbacke samt tre stycken dansbanor. Berget har också en historisk betydelse ur försvarssynpunkt. Vi tänker då inte på de anläggningar av modern typ som inryms i berget idag. Vi tänker tillbaka på 1800-talet! Så sent som på 1950-talet fanns det lämningar av träbefästningar högst upp på berget med synliga kanonportar. Även dessa av trä. Tanken var att kunna beskjuta eventuella ryska skepp som kom seglandes upp efter Umeälven.

Vi vill ta tillvara på Hamrinsbergets historia. Både dess historia som försvarsverk från 1800-talet. Och dess mer moderna historia som hoppbacke och plats för dansbanor. Nu är det inte en ny hoppbacke och nya dansbanor som vi låser oss fast vid. Naturligtvis. Utan som vi skrev inledningsvis: vi vill att den sida av Hamrinsberget som är vänd mot älven ställs i ordning som ett besöks- och utflyktsmål för umeborna utifrån den moderna tidens krav. Det vi inte vill är att älvssidan av berget används till bostads- eller konferensändamål. Sådana byggnader passar mer åt ”lasarettshållet” till.

Mot denna bakgrund föreslår vi:
att  Hamrinsberget iordningsställs som ett besöks- och utflyktsmål för umeborna samt turister,
att  exploateringen av Hamrinsbergets ”lasarettssida” hålls öppen.