Benbrott eller trendbrott?

Vårdplatserna och personaltätheten måste öka – och typerna från RV hållas kort

Arbetarpartiet ställer upp i historiens sista landstingsval i Västerbotten. Den 31 december 2018 avskaffas landstingets politiska och administrativa organisation inför sammanslagningen med Region Västerbotten (RV). Den nya organisationen kommer att vara en regionkommun. Det finns två huvudsakliga syften bakom att vi ber om Din röst. Sjukvård är en av samhällets viktigaste uppgifter. Arbetarpartiet ser med yttersta allvar och stor respekt på sjukvården i Västerbotten. Ta Norrlands Universitetssjukhus, NUS. Bara där arbetar 5 600 personer. Det är den största arbetsplatsen norr om Uppsala. Av de som arbetar på NUS är cirka 600 läkare och 2 000 är sjuksköterskor. Till detta kommer alla kvalificerade undersköterskor samt en väldigt viktig stab av administratörer och servicepersonal.

Tittar vi på Västerbotten som helhet, när det gäller antalet årsarbetare (två personer som arbetar 50 % under ett år utgör tillsammans en årsarbetare), får vi följande fördelning:

Vårt mål är att öka antalet vårdplatser och öka personaltätheten. Detta är de två förbättringar vi anser krävs om sjukvården ska kunna behålla sin personal och ytterligare förbättra dagens höga kvalitet. Ett av våra viktigaste medel får att klara dessa mål består av ett ökat personalinflytande. Vi kommer att återkomma när det gäller hur vi har tänkt oss att öka personalinflytandet. Vi kallar detta för våra två offensiva mål.

Vi har även ett defensivt mål.
Det handlar om att försvara sjukvården mot en parasitär organisation kallad Region Västerbotten (RV). Arbetarpartiet kommer att arbeta för ett ökat personalinflytande. Vi är övertygade om att detta skulle öka landstinget förmåga att behålla sin personal. Samtidigt är det vår plikt att varna för vad som kan leda till en utveckling i rakt motsatt riktning. Det är här Region Västerbotten (RV) kommer in. Vi ställer även upp i valet för att skydda sjukvården mot den sällsynt odemokratiska politiska och administrativa kultur som fått frodas inom RV.

Över hela Sverige pågår en utveckling där landstingen tar över ansvaret för två nya uppgifter. Det gäller dels ansvaret för länens regionala utveckling genom samordning av uppgifter och pengar som idag exempelvis ligger på de statliga länsstyrelserna. Dels gäller det att organisera länets kollektivtrafik. Detta innebär att landstingen juridiskt sett blir ”regionkommuner”. I övriga Sverige består alltså landstingens struktur. Det enda som händer är att det, tillsammans uppgifterna regional utveckling och kollektivtrafik, medföljer ett antal tjänster. Ibland sker det även ett namnbyte. Detta är enkelt i hela Sverige – utom i Västerbotten.

I vårt län bildades nämligen något som kallades Region Västerbotten (RV) i förhoppning att Umeås skulle bli centrum för ett jättelandsting bestående av de fyra nordligaste länen. Men att så inte skulle bli fallet stod klart redan 2011. Då borde den chansning som RV var omedelbart ha lagts ned. Men så skedde ej. Till RV hade det nämligen sökt sig en skara hänsynslösa lycksökare, ofta politiker som efter skandaler saknade förtroendet i sitt ”egna” parti. För dessa blev RV ett bekvämt sätt att klamra sig kvar vid höga löner, makt och prestige. Så istället för att läggas ned, vilket hade varit naturligt, lyckades det för de hänsynslösa lycksökarna att få RV att växa! Idag har denna parasitära organisation över 300 politiska förtroendeuppdrag och en administration med uppgifter som andra organisationer kunde ha utfört. Fast bättre. På det sätt som skett i resten av Sverige!

Den politiska och administrativa ledningen från RV måste hållas kort
Nu ställer detta Region Västerbotten, av ingen önskat och ingen behövt, krav på att landstingets organisation ska sluta att existera den sista december i år. Sedan kommer en helt ny organisation av politiker och administratörer att skapas i en process där RV har ungefär lika många politiska uppdrag som landstinget och ska tävla om inflytandet över den nya ”regionkommunen” på samma villkor som landstinget!

Nu undrar Du varför Du aldrig fått någon chans att sätta stopp för tillväxten av denna tumör? Eller varför Du aldrig fått en chans att rösta på de politiker som styr RV. Skälet är att vanliga människor inte har fått lov att delta – varken när det gäller beslutet att behålla skapelsen RV eller i valet av dess politiska bossar (just det, bossar)! Istället har denna väldiga massa av politiska uppdrag skapats av andra politiker – från Umeå och från länets övriga 14 kommuner samt från landstinget. Vilka som ska inneha alla dessa uppdrag i RV är något som har utsetts i indirekta val – alltså i val till vilka allmänheten inte har tillträde! Ja, vi talar om Sverige efter millennieskiftet.

Arbetarpartiet har varken deltagit i skapelsen av det parasitära RV eller i de indirekta val där politiker från olika partier utser varandra till ofta välarvoderade poster. Kom ihåg: så här har det endast gått till i Västerbotten – inte i övriga Sverige.

Avslutningsvis: Våra grundläggande mål är att öka antalet vårdplatser och öka personaltätheten. Ett viktigt medel för oss att nå dit är metoden att öka personalinflytandet.

Region Västerbottens hela historia står för motsatsen till det vi vill. RV står för en överdimensionerad byråkrati och en omvittnat brutal personalpolitik som leder till mindre av personalinflytande. RV står för allt som Arbetarpartiet vill bekämpa.

Vi ställer alltså upp i valet till det som fortfarande heter Västerbottens läns landsting, dels för att slå vakt om, dels för att vidareutveckla sjukvården. En del i detta består i att bekämpa den parasitära tradition som vi, på goda grunder, fruktar kommer att följa med bossarna från RV in i sjukvården. Och det har vi inte råd med – varken anställda eller patienter.