Demokratisk stadsplan för renare luft

De politiska makthavarna har känt till problemen med luftföroreningar i centrala Umeå sedan i slutet av 1960-talet. Trots att luftföroreningarna innebär allvarliga hälsorisker så uppvisar Umeås ledande politiker en provocerande ovilja att göra något åt problemen. Istället har man gett grönt ljus åt en rad trafikalstrande byggprojekt i centrala Umeå som kommer att förvärra problemen ytterligare.

Idag handlar det främst om för höga halter av kvävedioxid och partiklar i centrala Umeå. Utsläppsnivåerna av kvävedioxid innebär brott mot Miljökvalitetsnormen (MKN). Störst är problemen längs Västra Esplanaden (gamla E4/E12 genom stan). Men brott mot MKN har även uppmätts längs Storgatan och Östra kyrkogatan.

Den smutsiga luftmiljön innebär en rad hälsorisker. Det handlar främst om ökad risk för astma och olika hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom innebär luftföroreningarna en ökad risk att utveckla lungcancer. Detta har bland annat bekräftats av den s.k Lucas-studien (Lungcancer i Stockholm), som visade på ”ett tydligt samband mellan kvävedioxid och lungcancer”. Även andra studier, bl a i Norge, har visat på liknande samband. Luften i Umeå är skadlig och kan t o m vara dödlig.

Åratal av lagbrott

År
Antal dygn då MKN överskreds
2003 27
2004 46
2006 53
2007 62
2008 41
2009 59
2010 67
2011 64
2012 26
2013 37
*Antal dygn då halten kväveoxid överskred tillåtna 60 mikrogram/m3. Enligt MKN får detta gränsvärde överskridas 7 dygn/år. Obs: År 2005 var mätutrustningen trasig.

Genom att tillåta för höga utsläpp av kvävedioxid så bryter kommunledningen i Umeå dessutom mot lagen. Sedan år 2006 har nämligen Miljökvalitetsnormen (MKN) ställning av lag. Enligt MKN får dygnsmedelvärdet av kvävedioxid, mätt i mikrogram per kubikmeter luft, inte överskridas mer än sju gånger per år. År 2013 hade Umeå 37 överskridanden längs Västra Esplanaden, alltså fem gånger de tillåtna nivåerna! Brotten har pågått länge (se tabell). De två senaste åren har halterna av kvävedioxid varit lägre än tidigare. Detta beror till stor del på att vintrarna varit ovanligt milda. Men även på att kommunledningen, efter mycket om och men, vidtagit vissa åtgärder för att minska utsläppen. Jämför vi Umeå med resten av landet är bilden inte lika smickrande. År 2012 hade Västra Esplanaden Sveriges fjärde smutsigaste luft. Bara Gårda i Göteborg samt Sveavägen och Hornsgatan i Stockholm var mer förorenade. Stockholm och Göteborg är dock Sveriges två största städer. Umeå är inte ens med bland de tio största.

Ökade luftföroreningar riskerar att drabba fler människor hårdare

Utsläpp av kvävedioxid i Sverige 2012
Plats
Antal dygn då MKN överskreds
Gårda, Göteborg 96
Hornsgatan, Stockholm 48
Sveavägen, Stockholm 32
V:a Esplanaden, Umeå 26
Bergsgatan, Malmö 17

Makthavarna har gett grönt ljus åt en rad trafikalstrande byggprojekt i Umeås centrala delar. Ett exempel är det nya Äventyrsbadet vid Mimerskolan. Enligt Länsstyrelsen så kommer detta skrytbygge, som beräknas locka ca 375 000 besökare årligen, att innebära en ”trafikinfarkt” längs Östra kyrkogatan. Med ökad trafik följer ökade luftföroreningar. Till detta kommer IKEA och det planerade handelsområdet Entré Syd, som enligt beräkningar kommer att innebära en ökning av trafiken över broarna med 3 000 fordon per dygn. Ovanpå detta kommer kommunledningens plan att tränga in ytterligare 10 000 människor i centrala Umeå. Detta kommer dels att innebära ytterligare biltrafik och avgasutsläpp i centrum. Dels att långt fler människor dagligen kommer att utsättas för hälsovådliga utsläpp.

Kort handlingsprogram

■ Vårt program för miljön tar sin utgångspunkt i en omprövning av planeringen av stadens centrala delar. En ny översiktsplan måste upprättas som utgår från behoven hos umeborna och miljön – inte från behoven hos byggherrar och fastighetsägare.
■ Samordnade varutransporter är ett system som skulle kunna reducera antalet lastbilsresor i Umeå med 300-350 stycken per dag. I Linköping innebar samordnade varutransporter att avgasutsläppen från lastbilarna minskade med 50 %! Kostnaden för denna satsning är dessutom mycket liten.

■ Försök med gratis busstrafik
Vårt mål är att fler ska åka buss istället för bil. Därför vill vi genomföra ett försök med gratis buss under 2-3 år innan det utvärderas.Om det visar sig att en kombination av tätare turer, fler direktlinjer mellan stadsdelarna och sänkta biljettpriser är ett effektivare sätt att uppnå målet är vi öppna för en sådan lösning. Vi har velat öka satsningen på busstrafiken sedan 1991.

■ Motorvärmare till alla P-platser i centrum. Under vinterhalvåret är luften i centrala Umeå som mest hälsofarlig. En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm. En satsning på motorvärmare skulle minska denna ”kallstartseffekt” under den mest kritiska årstiden.

Klicka för en större bild

Klicka för en större bild. Se nedan för förklaringar av de olika projekten.

Planerade och påbörjade byggprojekt i centrum

1. Kulturhuset Väven på kajen
2. 13-våningars hotelldel i Kulturhuset Väven
3. Shoppinggallerian Utopia och ett 13-våningars hotell med mera
4. Äventyrsbadet på Mimerskolans bollplan
5. Hotell Uman, påbyggnad med 4 våningar (totalt 8 våningar)
6. Thulehuset, nytt höghus (13 våningar) intill befintlig byggnad
7. P-huset Parketten, påbyggnad med 3 våningar
8. Försäkringskassans kvarter, 3 våningars påbyggnad
9. HSB-hus med 12-14 våningar i kvarteret där Sagateatern står idag
10. Två 13-våningars bostadshus
11. Påbyggnad med 4 våningar på ”Valandhuset”, 75 meter lång byggnad som vetter mot Rådhusesplanaden (mittemot Stadsbiblioteket)
12. Apberget (rivet)

Planerade byggen som ej finns med på kartan

– Höghus i kvarteret med Teliabutiken längs Kungsgatan
– Höghus i samma kvarter som Länsförsäkringar (vid Rådhusesplanaden)

Umeås karaktär förändras för alltid

Om dessa byggen genomförs kommer Umeås trivsamma småstadskaraktär att utplånas. Det som släppte lös flodvågen var den Fördjupade översiktsplan som antogs 2011 – ett beställningsverk av byggherrar och fastighetsspekulanter. De partier som röstade för planen var V, MP, S och allianspartierna. Arbetarpartiet, som ensamt slog vakt om Umeås karaktär, röstade emot!

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.