Ett handlingsprogram för Malmö är ett handlingsprogram för morgondagens Sverige

Arbetarpartiets första handlingsprogram för Malmö
På många orter skulle det var möjligt att låta ett handlingsprogram huvudsakligen handla om  frågor som har att göra med för- och grundskola, äldreomsorg och hemtjänst samt underhåll av bostäder och gator. Även när det gäller detaljer. Men detta är svårare när det gäller Malmö.

Ett nytt Sverige växer fram – med början i Malmö
Vi som lever idag ser ett nytt Sverige växa fram som präglas av en långt högre arbetslöshet än förr.  Arbetslösheten är speciellt hög bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund.

Det nya Sverige präglas också av att välfärdssamhället håller på att rämna. Vi har nämnt den höga arbetslösheten. Det nya Sverige har länge präglats också av nedskärningar, både vad gäller personaltäthet och fastighetsunderhåll inom skola, barn- och äldreomsorg, sjukvård och miljonprogrammets bostadsområden. Sett över en längre period har utarmningen av den offentliga sektorn varit brutal. Detta märks inte minst när det gäller sjukskrivningstal och klasstorlek.

Arbetslöshet och segregering
Segregeringen utgör grunden för en rad problem, både för samhället och dess invånare, och beror på en rad faktorer. Vi vill börja med att betona avindustrialiseringen. Otroligt nog diskuteras avindustrialiseringen knappast alls bland makthavarna. Men denna är ett av de absolut viktigaste skälen till den pågående segregeringen, och det på mer än ett sätt. Då industrin försvinner, försvinner även industrijobben, som under årtionden har varit många invandrares och flyktingars väg in i det svenska samhället. Segregering bekämpas bäst genom nya jobb.

Industrin och offentliga sektorn måste gå hand i hand
Då industrin läggs ned i Sverige genom att vinsterna investeras i länder som exempelvis Kina, Indien, Brasilien och USA sker en förflyttning, både av jobb, kapital, skatteinkomster och kunskaper. Industriarbetare som bor i Sverige betalar skatt i Sverige och skatterna bidrar därmed till att finansiera utbildning, sjukvård, omsorg, bostäder och annan infrastruktur som vägar och järnvägar.  Innebörden är denna: då industrin flyttar försvinner inte bara industrijobben utan även skatteinkomster och därmed jobb inom den offentliga sektorn. Då investeringar och produktion flyttar till utlandet kommer efter ett tag även företagens forskning och utveckling (FoU) att förflyttas – dit produktionen finns. Detta innebär att även kunskaper lämnar Sverige.

Vi slår vakt om Sverige som industrination. Utan industrin hade inte välfärdssamhället kunnat byggas upp. Kampen för att slå vakt om industrin går hand i hand med möjligheterna att finansiera behovet av ökade resurser till fler jobb inom exempelvis vård, skola, omsorg samt till renovering av gamla bostadsområden och satsning på nya. Samtidigt är industrin beroende av offentliga sektorn, t ex vad gäller grundforskning, utbildning och infrastruktur. De båda sektorerna går hand i hand.

Asylpolitiken
Då vi talar om segregering måste vi även nämna asylpolitiken. Vi är kritiska till den asylpolitik som förs. Av flera skäl. Den leder inte till arbete utan befäster segregeringen. Asylpolitiken inte är kopplad till en väldig nysatsning på “det offentliga”, något som är en absolut nödvändighet.

Förändringen av Sverige börjar i Malmö
Det är här vi ser vi effekterna av avindustrialisering, arbetslöshet och segregering. Vårt handlingsprogram berör därför just dessa övergripande frågor. De olika avsnitt som ingår är dels ett försök att spegla utvecklingen, dels ett sätt att föra fram förslag för att vända utvecklingen rätt. Fler frågor kunde ha tagits upp – exempelvis miljön. Men detta är vårt första handlingsprogram för Malmö. Inte det sista. Inför kommunvalet 2018 kommer även miljöfrågorna att finnas med.

Malmö 15 augusti 2015

Bookmark the permalink.

Comments are closed.