Fem brännande frågor i Uppsala

Uppsala behöver ett krisprogram.
Lagstadgade basverksamheter som sjukvård, äldreomsorg och skola måste försvaras. Segregering och arbetslöshet bekämpas. Detta kräver prioriteringar. Dyra felsatsningar som spårvägen måste stå tillbaka. Onödig byråkrati, exempelvis kommunens förvuxna kommunikationsstab, måste krympas. Istället måste personalen på golvet få ett ökat inflytande över schemaläggning, arbetsmiljö, personaltäthet, m.m. Detta gäller både i region och kommun.

1. Sjukvården

Region Uppsala är en av de regioner där glappet mellan behov och antal vårdplatser är som störst. Drygt 150 nya vårdplatser måste tillskapas bara på kort sikt för att patientsäkerheten ska klaras. Men nedskärningarna fortsätter. Flera fackföreningar har kritiserat regionstyret för detta.

2. Äldreomsorgen

Uppsala är en av de kommuner som satsar minst pengar per ”äldreomsorgsplats”. Äldreomsorgen bärs upp av en krympande skara yrkeskunniga undersköterskor med stort engagemang. Nästan 30 procent av arbetet utförs av timanställda. Behovet av fler fast anställda samt en utbildnings- och karriärstege är akut. Alla måste erbjudas vårdbiträdesutbildning, möjlighet att vidareutbilda sig till undersköterska samt svenskundervisning till de som behöver. Undersköterskorna måste även ges möjlighet att specialisera sig. Vidareutbildning och ökat ansvar måste synas tydligt i lönekuvertet.

3. Skolan

Endast åtta kommuner i landet har en lägre grundersättning per elev än Uppsala. Trots detta fortsätter nedskärningarna. Enligt fackföreningen Sveriges Lärare uppgår besparingarna i år till 91 miljoner. Flera skolor varnar för att stödpersonal som elevassistenter, specialpedagoger och kuratorer kan tas bort. Detta kommer att drabba elever i behov av särskilt stöd extra hårt.

4. Spårvägen

Den nya spårvägen blir för dyr. Den kraftiga inflationen har förändrat förutsättningarna. Tidigare beräknades kostnaderna uppgå till totalt ca 10 miljarder. Staten hade lovat att skjuta till ca 3 miljarder. Region Uppsalas investeringar uppgavs bli 2,1 miljarder. Resten skulle kommunen stå för. Kostnaderna är idag osäkra – men höga.

5. Hyrorna

Uppsalahem ville höja hyrorna med hela 9,65 procent i år. Detta stötte på motstånd. Efter hårda förhandlingar stannade höjningen på 4,4 procent. Kravet på höga hyreshöjningar riskerar att återkomma nästa år. Uppsalas hyresgäster måste förbereda sig för nya strider.