Överetablering av köpcentra i Umeå

Umeå kommun planerar nu för ännu ett externt handelsområde. Området ska ligga väster om Coop Forum och Willys på Ersboda på den norra sidan av norra länken (E12), dvs bakom nuvarande McDonald’s och Carstedts bil på Ersboda. Handelsområdet planeras uppta en yta på hela 40 hektar – dubbelt så stort som IKEA/Avion på Teg!

Detta handelsområde planeras trots att etableringen av IKEA/Avion redan haft långtgående effekter på den befintliga handeln. Ett större antal butiker från Strömpilens handelsområde flyttade till Avion då Ikea slog upp portarna. Även handeln i centrala Umeå har drabbats – speciellt då invigningen av IKEA/Avion sammanföll med en rad större ”utgrävningar” i centrala stan. Etableringen av ett nytt stort handelsområde på 40 hektar riskerar att slå ut ytterligare butiker, exempelvis i centrala Umeå.

Till detta kommer risken för en ytterligare utarmning av stadsdelscentra, med nedlagda affärer och försämrad närservice. Västra Ersboda och Carlshem kan nämnas som två exempel på stadsdelar som förlorat sina närbutiker.

I en växande stad som Umeå behövs naturligtvis handel. Men sättet på vilket de styrande i Umeå planerar handelsområden tyder på att dessa tror att handeln, i sig, utgör en tillväxtmotor för Umeå kommun! Handel i sig själv kan aldrig bli någon bestående tillväxtmotor för Umeå. Vi har beskrivit hur olika handelsområden, redan idag, ”kannibaliserar” på varandra. Ändå kan kommunen, med lätthet, får fram ett 40 hektar stort markområde för handel. Detta kan jämföras med hur oförmögen kommunen var när det gällde att få fram mark då batteriföretaget Northvolt sökte en plats att etablera Europas största batterifabrik. Kommunledningens oförmåga att få fram mark innebar att Umeå aldrig ens fick vara med och konkurrera om etableringen av batterifabriken – som beräknades ge 2 500-3 000 nya industrijobb! Detta måste vara ett av Umeå kommuns största misslyckanden någonsin.

Nya stora handelsområden kommer inte rädda Umeå i framtiden. Framtiden för Umeå – och Sverige – finns i en övergång till grön industriell produktion. Etableringen av batterifabriken hade kunnat säkra jobb och skatteintäkter i Umeå under lång tid framöver. Efterfrågan på batterier till elfordon väntas nämligen öka kraftigt de kommande åren. Nu hamnar fabriken i Skellefteå istället. Där har politikerna en förståelse för industrins betydelse. Vi hoppas att Umeås resurser när det gäller forskning på något sätt kan bidra till batteritillverkningen i Skellefteå.

Att Umeå kommuns styrande politiker kan få fram hur mycket mark som helst åt handel – men inte åt en batterifabrik – är skamligt.