Personalrådslag – för bättre personalpolitik och minskat bossvälde

Takskottning

Det hårdnar på arbetsplatserna. Här följer några rapporter ”från golvet” under den senaste mandatperioden i Umeå kommun (2010-2014).

■ År 2010 försökte kommunledningen tvinga anställda inom äldreomsorgen att skriva under ett kontrakt där de lovade att ”visa lust och vilja” för arbetet. Planer fanns på att göra ”lustkontrakten” till en del av underlaget för lönesättningen.

■ År 2012 kom ”psyktesterna”. Vissa anställda, som bedömts ha problem att klara sina arbetsuppgifter, fick bl a genomgå tester. I dessa ingick frågor om sexlivet, religionsutövning, matvanor samt konsistensen på den anställdes avföring. Enligt Kommunalarbetaren fick en anställd, som genomgått testet och på basis av detta bedömts som underpresterande, valet mellan att säga upp sig själv eller att bli uppsagd med dåliga vitsord.

■ Dokumentation som kontroll. Under våra 23 år i kommunfullmäktige har vi gjort hundratals arbetsplatsbesök. En allt vanligare kommentar handlar om tvånget att allt som händer ska dokumenteras. Vår egen tolkning är att denna dokumentation har olika sidor. En sida innebär en ökad kontroll av personalens arbete. Detta bidrar till ett hårdare klimat på vissa arbetsplatser.

■ I samband med ett besök inom hemtjänsten fick vi veta att endast en av fyra i arbetslaget hade tillgång till bil – även vintertid. Vi föreslog att 35 bilar skulle införskaffas av kommunen för att underlätta arbetet för hemtjänstpersonalen. En ansvarig politiker var mycket negativ. Hans argumentation var att bilar släpper ut avgaser och att avgaser bidrar till den globala uppvärmningen. Logiken är att just hemtjänstens bilar skulle utgöra miljöboven. En sådan kommentar hade varit otänkbar om förslaget berört en manligt dominerad arbetsgrupp. Men kvinnorna i hemtjänsten får finna sig i att bli bemötta med rena förolämpningar.

Utan tvekan håller ledarskapskulturen på att brutaliseras i Umeå kommun. Själva tror vi att denna brutalisering bidrar till att öka sjukskrivningstalen genom minskad trivsel.

Personalrådslag – för ökad makt över arbetsplatsen

Vi vill införa personalrådslag – på betald arbetstid. Detta av flera skäl. De anställda behöver diskutera sina angelägenheter under arbetstid, då så många som möjligt kan närvara. Sådana samlingar skulle öka sammanhållningen och självförtroendet bland personalen. Det kanske viktigaste syftet är att kartlägga vilka önskemål och missförhållanden på arbetsplatsen som personalen anser vara viktigast att åtgärda. Personalrådslagen kan behandla frågor som rätten till heltid, problemet med varannan-helg-tjänstgöring, en minskning av antalet delade turer eller behovet av en bättre vikariesituation.

En ny och bättre personalpolitik
Personalrådslagen skulle sedan kunna ligga till grund för ett personalpolitiskt handlingsprogram baserat på de anställdas egna värderingar. Syftet skulle vara att minska sjukskrivningarna genom ett ökat personalinflytande och trivsel. Tanken är att alla yrkesgrupper ska kunna delta i personalrådslag. Detta gäller exempelvis undersköterskor, lärare, förskollärare, brandmän och bibliotekarier. På sikt skulle personalrådslagen ge de anställda ökad makt när det gäller att organisera verksamheten på arbetsplatserna. Detta tillsammans med en ökad personaltäthet skulle skapa förutsättningar för en radikalt förbättrad personalpolitik i Umeå kommun.

Vikarier och ”timmare” måste få fasta jobb

Alltför mycket arbete utförs av personal som har en bristande arbetstrygghet. Under mars månad utfördes en arbetsinsats motsvarande 500 heltidstjänster av 900 icke fast anställda. Dessa 900 ersatte inte någon fast anställd som var sjuk eller tjänstledig, men de behövdes ändå. Eftersom detta är ett bestående tillstånd – månad efter månad, år efter år – är slutsatsen att kommunen är i behov av fler fast anställda. För att öka anställningstryggheten föreslår vi därför följande:
■ 500 vikarier och timanställda får fasta jobb i Umeå kommun

Personalveto mot vinster i välfärden

Det rasar en strid för eller emot vinster i välfärden. Borgarna vill minska politikernas makt till förmån för marknaden. Vänsterpartiet slår vakt om politikernas rätt att detaljstyra välfärden.
Vi vill öka personalens inflytande. Därför stöder vi:
■ Personalveto mot vinster i välfärden

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.