Skrytbyggen för sport och kultur – ny metod att plundra ’det offentliga’

Runt om i Sverige plundras den offentliga sektorn genom uppförandet av en rad jättelika kulturbyggen och s k multiarenor. Ofta går politiker i spetsen för dessa initiativ. På sina håll motiverar de lokala makthavarna dessa skrytbyggen med behovet av nya tillväxtmotorer i avindustrialiseringens Sverige. Men såvitt vi kan bedöma är det huvudsakliga resultatet av denna kostsamma politik att enorma summor av skattemedel överförs – från ”det offentliga” – till stora byggföretag och fastighetsspekulanter. 

Under en tid har parollen ”nej till vinster i välfärden” varit flitigt förekommande. Parollen syftar på att privata aktörer skor sig, via skattemedel, genom att driva delar av för- och grundskola, gymnasier och äldreomsorg, mm. Vi ska belysa en annan och växande metod genom vilket det privata näringslivet också lägger beslag på inbetalade skattemedel.

Vi ska också försöka ge en delförklaring till varför den privata sektorn, ofta aggresivt, försöker ta för sig av dessa skattefinansierade välfärdssystem. Vi planerar att återkomma till dessa frågor i kommande nummer av NyA.

En industrination på tillbakagång
Det fanns en tid då Sverige var världens näst största skeppsbyggarnation. Under 50- och 60-talen stod svensk varvsindustri i genomsnitt för nära 10 procent av produktionen av världens fartygstonnage. Men Sverige kunde även annat. Här tillverkades både lastbilar som Volvo och Scania samt personbilar som Saab och Volvo. Det var mycket ovanligt att ett land med Sveriges storlek kunde tillverka fyra olika bilmodeller strax efter slutet på Andra Världskriget.

Det var ännu mindre vanligt att kunna tillverka egna flygplan, speciellt stridsplan. Detsamma gäller för kärnkraftverk. Vi kanske inte gillar kärnkraft. Men poängen är att Sverige hade det tekniska kunnandet. Det fanns också en stor textilindustri. Till detta ska naturligtvis läggas gruv- och stålindustri, skogs- och trävarutillverkning samt produktionen av turbiner och elektronik (som har med vattenkraft att göra). Med mera. Med tanke på att landet endast hade sju miljoner invånare i början på 50-talet var Sverige en verkligt stark industrination.

Ökade klassklyftor
Denna unika industriella styrka skapade en snabb tillväxt. Tillväxten – i kombination med de reformer som drevs fram av främst fackföreningarna och Socialdemokraterna – lade grunden till landets relativt höga levnadsstandard, välfärdssystemen och minskade klassklyftor. Detsamma gäller för synen på jämlikhet. Varken hög levnadsstandard, välfärdssystemen eller jämlikhet är något självklart. Detta har visat sig under de senaste 30 årens tillbakagång, bl a för tillverkningsindustrin.

Klassklyftorna har ökat – speciellt under de senaste tio åren. De med höga inkomster har fått ännu högre inkomster i en mycket snabbare takt än övriga. De rika har blivit rikare vilket har ökat klyftorna mellan kapitalägare, de med högre utbildning och arbetare med exempelvis gymnasiet bakom sig. Klassklyftorna har alltså ökat.

Väldiga investeringar krävs i jobb, bostäder och utbildning
För att vända på denna negativa samhällsutveckling krävs ett dramatiskt investeringsprogram. Först behövs det byggas uppåt en halv miljon nya bostäder under de kommande 5 – 6 åren. Om behovet av 500 000 lägenheter verkligen skulle tillgodoses innebär detta att gamla bostadsområden kommer att växa samt att helt nya områden måste skapas. Detta kräver en social infrastruktur, i form av nya för- och grundskolor, äldreboenden och vårdcentraler.

Det har samtidigt blivit dags att rusta upp en halv miljon gamla lägenheter i det s k miljonprogrammets bostadsområden (samt många slitna utemiljöer). I vissa områden behövs även en ökad satsning på att förebygga rekrytering till, och uppbyggande av, kriminella nätverk. Och drogmissbruk. Kostnaden för 600 000 nya bostäder ligger på uppåt 1 200 miljarder. Renoveringarna av en halv miljon bostäder beräknas kosta mellan 5-600 miljarder. Sedan tillkommer kostnaderna för den sociala infrastrukturen. Denna satsning är nödvändig. Den kommer att kräva en enorm kraftsamling som måste involvera hela samhället. Både den offentliga och privata sektorn. Men trots att det hölls två val ifjol diskuterades inte dessa ödesfrågor.

Stoppa kapitalexporten – återinvesteringar på hemmaplan
En annan fråga som rönte en närmast osannolikt liten uppmärksamhet under valrörelserna 2014, och som fortsätter att hamna i skuggan, handlar om den pågående avindustrialiseringen av Sverige. Vi började denna artikel med att beskriva den avgörande betydelse som industrin har haft för välståndets framväxt.

Idag pågår en väldig kapitalexport från Sverige. Kapitalexport innebär att de vinster som skapas på hemmaplan inte återinvesteras i Sverige utan exempelvis i Kina, Brasilien och USA. Under väldigt många år har svenska företag växt vad gäller produktion och antal anställda. Men inte hemma i Sverige.

Tabell - Antal anställda i svenska företag

Om vinsterna som skapats i Sverige hade återinvesterats i Sverige så hade investeringarna i snitt varit hela 40 procent större, varje år, under perioden 2001 till 2010. Den skillnad som detta skulle ha inneburit för landet är enorm. Men istället fortsätter kapitalexporten och därmed avindustrialiseringen. Det är närmast obegripligt att behovet av att vända på denna negativa ekonomiska trend inte utgör den allra viktigaste frågan i de politiska debatterna.

Plundring av offentliga sektorn – inte industri och bostäder
Idag saknar det s k näringslivet varje ambition att ens försöka ta itu med uppgifter som att stoppa kapitalexport och göra omfattande och långsiktiga investeringar på bostadsmarknaden. Det är därför det inte förs någon offentlig diskussion, varken om behoven att sätta stopp för kapitalexporten och ta itu med att återinvestera i den svenska industrin, eller om de enorma behoven av att bygga nya och renovera gamla bostäder. Istället ger det en högre och tryggare avkastning, och på mycket kortare tid, att omfördela skattemedel från den offentliga sektorn till de egna bygg- och fastighetsföretagen.

Snabba vinster via spekulation.
Och utnyttjande av halvkorrumperade politiker, som desperat söker nya tillväxtmotorer, är attityden hos de som idag gör de största affärerna med offentliga sektorn. Stora delar av dagens näringsliv har gett upp kampen för att hävda sig på världsmarknaden. De satsar istället på snabba klipp. Och de snabba klippen finns inte i långsiktiga investeringar i industri och bostäder. De finns däremot i produktionen av skrytbyggen – som utvecklats till en effektiv metod när det gäller att överföra skattemedel från för- och grundskola till bygg- och fastighetsföretag.

Sökes: En socialistisk variant av Rehnska modellen

Efter slutet på Andra Världskriget genomförde (S) och LO-facken ett handlingsprogram som gått till historien under namnet ”Rehnska modellen”.

Detta handlingsprogram innebar, lite förenklat, höga löneökningar för arbetarna (den solidariska lönepolitiken) och stora skatteinkomster för samhället (som kunde användas till kostsamma reformer). Detta på plussidan. Den negativa sidan bestod i att mindre lönsamma företag medvetet drevs i konkurs – pressade av höga löner och skatter. Detta bidrog till en formidabel folkomflyttning (från inland till kust, från norr till söder). Detta för att exportindustrierna, som ropade efter folk, skulle få den arbetskraft som behövdes. Storkapitalet gynnades även genom skattereglerna. Dessa stimulerade kostsamma investeringar i moderna maskiner – för att öka företagens produktivitet och konkurrenskraft på världsmarknaden. Den starka tillväxten ökade sysselsättningen, skapade utrymme för höga löneökningar och en utbyggd offentlig sektor – vilket möjliggjorde kvinnornas intåg på arbetsmarknaden.

Men samtidigt förvärrades glesbygdens problem. Detsamma gällde för förorterna. Alltför många flyttade till områdena runt Göteborg, Stockholm och Malmö. De som kom hade alltför skiftande bakgrund och inflyttningen skedde under för kort tid. Detta innebar att förorterna kom att sakna social stabilitet. Dessa båda problem – glesbygdens och förorternas – har Sverige aldrig kommit tillrätta med. Istället har dessa problem bara förvärrats. Detta är extra tydligt just i våra dagar.

Sökes: en socialistisk variant av Rehnska modellen
Men Rehnska modellen visar på möjligheten av att mobilisera nästan hela samhället för att uppnå ett antal önskade mål. Återigen: Den ökade tillväxten som skapades genom en effektivare produktion som klarade konkurrensen på världsmarknaden skapade, under en period: a) närmast full sysselsättning, b) utrymme för kraftiga löneökningar, och c) ett reformutrymme som innebar en utbyggnad av den offentliga sektorn – något som i sin tur innebar kvinnornas steg ut på arbetsmarknaden.

Det är en sådan kraftsamling som krävs idag – en kraftsamling som omfattar hela samhället. Vi kan omedelbart peka på två gigantiska uppgifter:
1. Att vända trenden vad gäller kapitalexporten och påbörja en återindustrialisering av Sverige. Detta i syfte att förhindra en fortsatt förlust av jobb, skattekraft och kunnande.
2. Att klara av att bygga 500 000 nya bostäder och renovera lika många – bara de kommande fem åren. Men detta motsvarar de behov som Sverige behöver tillgodose.

En väldig kraftsamling måste till
Om så inte sker är risken överhängande att dagens tillbakagång omvandlas till morgondagens förfall. För att klara dessa båda uppgifter, och därmed genomföra en nysatsning på välfärden, krävs en väldig koncentration – av industriell kapacitet, utbildad arbetskraft och långsiktig ekonomisk planering där kraven på avkastning sänks.

För att klara detta krävs skattehöjningar som motsvarar de sänkningar som ägde rum under Alliansregeringens tid. Sedan måste byggandet av skrytprojekt upphöra. De s k kultursatsningarna och de vidlyftiga arenabyggena måste stå tillbaka för ett andra miljonprogram (en halv miljon nya bostäder, en halv miljon renoverade). Slutligen: År 2014 uppgick den totala vinsten i Sveriges tjugo mest framgångsrika företag till drygt 450 miljarder kr. För att klara både de nödvändiga industriinvesteringarna och bostadsproduktionen måste även de väldiga företagsvinsterna styras dit de behövs mest. Och detta kräver kontroll över kapitalströmmarna.

Bankerna måste ägas gemensamt och fackföreningarna ges befogenhet att fördela vinsterna så att aktieutdelningarna får stå tillbaka till förmån för en omfattande och långsiktig investeringsplan. På detta sätt kan vi klara de båda väldiga uppgifterna att dels stoppa kapitalexporten och återindustrialisera Sverige, dels bygga 500 000 nya bostäder och samtidigt renovera lika många gamla.