Umeås viktiga roll i framtidens gröna industriproduktion

Vi inledde detta Valmanifest med att tala om kommunens två problem. Det första kallade vi för den akuta krisen för välfärden. Det andra kallade vi för behovet av nya långsiktiga tillväxtmototer för att undvika att hamna i en farlig nedåtgående spiral. I inledningen sa vi att makthavarna i kommunen valde fel alternativ när det gällde ny långsiktig tillväxtmotor. De valde den s.k kulturdrivna tillväxten. Detta alternativ är inte bara ren bluff som långsiktig tillväxtmotor. Den har även bidragit till den akuta krisen för välfärden (kostnaderna för skrytprojekten underminerar kommunens ekonomi och ökar påfrestningarna 2015 och åren därefter). Dessa problem behandlade vi utförligt i Tema 3. Länk 1 & Länk 2

Vi ska avsluta detta valmanifest genom att gå tillbaka till utgångspunkten och på ett mer utförligt sätt presentera vad Arbetarpartiet ser som en ny långsiktig tillväxtmotor för Umeå, nämligen arbetet med att utveckla grön industriproduktion. Detta skulle koppla samman kommunens framtid med det internationella arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa klimatuppvärmningen. För att nå framgång krävs en mobilisering, inte bara av Umeås forskningsresurser, utan även av kranskommunernas industriella kunnade och länets råvaruresurser. Detta samarbete är nödvändigt och skulle inte bara gynna Umeå utan även andra delar av norra Sverige. Det skulle bidra till att stoppa industridöden, förlusten av jobb och avfolkningen av inlandet. Detta är också bra för Umeå. Kommunen kan inte vidareutvecklas, som en ensam ö, i ett folktomt Norrland.

Kommunledningen agerar som om de trodde att den s k ”kulturdrivna tillväxten” innebär en ny historisk epok som efterträder de jordbruks-, industri- och varuproducerande samhällena. Detta är pinsamt dumt. Kinas framväxt som stormakt beror på landets industriella produktion. Tysklands ställning som Europas stormakt beror också på landets industri. USA:s ekonomiska tillbakagång beror på avindustrialiseringen. I slutänden kommer Sveriges välfärd att stå eller falla med landets industriella styrka.

Umeås kommunledning borde, i sitt sökande efter nya tillväxtmotorer, ha inventerat de väldiga tillgångar som finns i Umeå och i länet. Det gäller just forskning och utbildning, industriellt kunnande och råvaror. Här finns två universitet, ett unikt skogstekniskt kluster i kranskommunerna och mängder av skogsråvara i inlandet. En samordning av dessa resurser hade kunnat skapa en ny långsiktig tillväxtmotor. Men för att detta ska kunna bli till verklighet krävs följande: a) ett intresse och kunnande för industrins och miljöns betydelse samt möjligheter, b) en syn på universitetens utbildning och forskning som en nationell (och internationell) resurs – och inte som ett dragplåster för att locka studenter så att restaurangnäringen ska kunna sälja mera öl, c) dynamik: en förmåga att inse att resurser som forskning, industri, råvaror och kommunikationer tillsammans kan uppnå den ”kritiska massa” som gör det möjligt att ta itu med en verkligt väsentlig uppgift.

En sådan vore att utveckla och påbörja tillverkningen av ett mindre miljöfarligt bränsle till den miljard motorfordon vars avgasutsläpp utgör en av de största orsakerna till klimatuppvärmningen. Tala om efterfrågan! Regionalt skulle Umeå bli ett naturligt nav i mobiliseringen och samordningen av de resurser som krävas för att, inom ramen för ett internationellt samarbete, lösa denna uppgift. Återigen: Umeå har universitetens forskning och internationella kontakter, kommunikationer och viss finansiell styrka.

I linje med denna syn föreslog vi år 2008 att Umeå skulle satsa på att bli Europas miljöhuvudstad (European Green Capital Award). Men för detta fanns inget intresse. Satsningen på att bli kulturhuvudstad, inte miljöhuvudstad, visar på kommunledningens vägval. Den var förtrollad av flummeriet med ”kulturdriven tillväxt”. Arbetarpartiets argumentation om att satsa på en framtida grön industri, något som skulle ha bundit samman Umeås framtid med det brådskande behovet av en global omställning till grön produktion, fick inget gehör. Det dubbla ointresset – för miljö och för industri – segrade. Detta innebar samtidigt en seger för Balticgruppens ”långsiktighet”.

Arbetarpartiet har dock inte gett upp. Vi hoppas att skrytprojektens väldiga, och onödiga, kostnader har bidragit till en tillnyktring på vissa håll. Vi står fast vid våra långsiktiga planer.

malmbanan

Industrisatsningar och ökat miljömedvetande

1. En industriell satsning på syntetisk diesel baserad på biomassa vore en stor möjlighet. Med syntetisk diesel skulle utsläppen av koldioxid kunna minska med uppåt 80 procent – detta med existerande motorer, bensinmackar och transportsystem (infrastruktur)! Detta innebär att ett mycket miljövänligare bränsle skulle kunna massproduceras och tas i bruk på väldigt kort tid. För att rädda klimatet krävs nämligen ett arbete på två fronter. Dels snabba förbättringar, inom ramen för den rådande infrastrukturen, för att vinna tid. Dels långsiktiga satsningar på att öka energitillgången från sol, vind och vatten. Dessa kompletterar varandra i kampen mot ”klimatklockan”.

2. Bygg vindkraftverk i länet.
Vid sidan av mindre miljöfarligt fordonsbränsle måste en kraftfull utbyggnad av bl a vindkraft starta redan nu. Det finns många lämpliga platser för just vindkraftverk i länet. Inte minst i Umeå kommun. Enligt Länsstyrelsen finns idag 200 vindkraftverk i Västerbotten. Dessutom har tillstånd beviljats för att bygga drygt 300 vindkraftverk till. Till detta kommer planer på att bygga ytterligare 1 200 vindkraftverk där tillstånd ännu inte är klara. Potentialen för vindkraft i Västerbotten måste anses vara god.

Det som är viktigt är att produktionen av miljövänligt fordonsbränsle och byggandet av vindkraftverk till så stor del som möjligt sker ”på plats” – i Umeå och i Västerbotten. Annars kan inte trenden av tillbakagång för inlandet brytas. När det gäller exempelvis syntetisk diesel baserad på biobränsle är det naturligt att en sådan produktion sker i Västerbotten – om krafter i Umeå och länet är med och tar initiativet.Men när det gäller vindkraften är situationen annorlunda. Här kommer det att krävas en verklig kamp för att olika komponenter till vindkraftverken ska byggas i länet. Det krävs exempelvis stora investeringar i den form av industri som kan tillverka både torn och rotorblad. Detta utgör två exempel på vad Arbetarpartiet menar med grön industriproduktion. Det är denna typ av långsiktiga tillväxtmotorer som vi vill ställa mot makthavarnas kulturdrivna tillväxt.

Demokratisk socialism tillgodoser behoven hos människa och miljö

Varför dröjer samordningen av resurser? Det är ju den mänskliga civilisationens fortbestånd som står på spel. Svaret är att de storföretag, som ägs och styrs av aktiägare, placerar pengarna där avkastningen på placeringen blir störst.

Om det behövs en samordning av resurser – forskning, produktion, distribution – för att den miljard fordon som finns ska köra på bränsle som inte förstör miljön kommer ändå inga företag att gå samman – om projektet inte är tillräckligt lönsamt! Istället kommer aktieägarna att vänta på att andra ska satsa på detta ännu olönsamma, om än livsnödvändiga, projekt. Och skulle projektet bli lönsamt kommer det att uppstå konflikter om äganderätten till bränslet. Hur många procent ska universitet/forskning ha, hur många procent ska gå till industrin respektive till råvaruproducenterna? Det är exakt så marknaden, styrd av aktieägarnas krav på vinster, fungerar. Detta betyder inte att en nödvändig samordning av resurser är omöjlig under marknadens villkor. Men det kommer att dröja alltför länge innan de livsnödvändiga initiativen tas. Detta är ett kraftfullt skäl för att samhället ska äga, och löntagarna styra, de avgörande storföretagen.

Samhällstyrda storföretag möjliggör en behovsstyrd produktion. Kollektivt ägande möjliggör att produktionen och samhället styrs demokratiskt för att tillgodose mänskliga och miljömässiga behov. Detta är grunden för den demokratiska socialism Arbetarpartiet kämpar för i de vardagliga striderna på jobbet och i facket.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.