Interpellation: Kostnadsökning på 400 miljoner i hamnen

Enligt uppgifter i SVT Västerbotten kommer om- och utbyggnaden av Umeå hamn i Holmsund att kosta 1,8 miljarder istället för beräknade 1,4 miljarder kr. Denna kostnadsökning på 400 miljoner motsvarar nästan 30 procent!

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor:

  1. Vilka kostnadsökningar innebär detta i räntor och andra kapitalkostnader?
  2. Kommer några andra investeringar inom kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) att skjutas på framtiden eller helt utebli som en konsekvens av de ökade investeringarna med 400 miljoner i hamnen – i så fall vilka?
  3. Innebär detta att kommunkoncernens (förvaltningar och bolag) totala investeringsvolym kommer att öka med 400 miljoner kr och därmed även upplåningen?
  4. Kommer kostnadsökningen på 400 miljoner i hamnen att finansieras på något annat sätt än genom ökad upplåning, exempelvis genom ökade taxor/avgifter?

Davis Kaza
Arbetarpartiet