Extra läsning för dig som fått Umebladet: Snabb omorganisation och personalremiss motverkar oro och uppsägningar

Arbetarpartiet var motståndare till bildandet av den kommungemensamma storförvaltningen (KGSF). Vi trodde aldrig på att ett stort antal politiska nämnder skulle kunna fungera som ”beställare” och en storförvaltning bestående av tolv tidigare (mindre) förvaltningar som ”utförare”. Men vi vet att det finns många anställda inom kommunen som, när beslutet väl var fattat, lojalt och med stor energi arbetat för att få KGSF att fungera. För dessa måste beslutet att skrota KGSF – när ”inkörningsproblemen” till stor del övervunnits – kännas som att få en skopa kallt vatten hälld över sig. Umeå kommun befinner sig idag i den sämsta av världar när det gäller förvaltningar kontra nämnder. Det enda den direkt berörda personalen vet är att de ska bort från den nuvarande kommungemensamma förvaltningsformen. Däremot vet inte personalen vad som händer nu. Detta brukar vara ett utmärkt recept för att skapa oro inför framtiden. Och det vore inte konstigt om de som arbetat aktivt med att få KGSF att fungera tappade sugen och sade upp sig.

Det finns endast ett sätt att motverka oro bland personalen och motverka risken för uppsägningar. Detta består i att snabbt utarbeta ett förslag till ny organisation och låta denna gå ut på en personalremiss. Vi har länge betonat vikten av ett kraftigt ökat personalinflytande. Här finns ett akut behov. Därför presenterar Arbetarpartiet här ett förslag till en ny organisation för förvaltningar och politiska nämnder. Även detta förslag är naturligtvis tänkt att gå ut på personalremiss. Blir responsen negativ drar vi givetvis tillbaka vårt förslag. Vi hade tänkt oss följande lösning:

Följande förvaltningar bildas:

1. Skol- och kulturförvaltningen: inkluderar för-, grund- och gymnasieskola samt komvux och SFI. Till detta lägger vi även kulturarbetarna. Tillsammans bildar dessa en förvaltning.

Politiskt slås följande nämnder samman: För- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämden och Kulturnämnden. En sådan nämnd kan givetvis ha olika utskott – precis som dagens kommunstyrelse har.
Namn: Utbildnings- och kulturnämnden

2. De verksamheter som ligger närmast Individ- och familjenämnden samt Äldrenämnden görs till en förvaltning

Politiskt slås Individ- och familjenämnden samman med Äldrenämnden. Även denna nämnd kan ha olika utskott.

Namn: Socialnämnden

3. De verksamheter som idag ligger under Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Fritidsnämnden görs till en förvaltning. Det bör prövas om inte även parkeringsbolaget UPAB skulle kunna passa in här.

Politiskt slås dessa fyra nämnda nämnder samman. Möjlighet till olika utskott även här.

Namn: Samhällsbyggnadsnämnden

Kommentar: Vi anser att antalet nämnder och förvaltningar ska vara lika många. För att nämnderna inte ska bli för stora, och antalet politiker inte ska bli för få, bör de nya nämnderna ha utskott under sig, på samma sätt som Kommunstyrelsen.

När det gäller Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden föreslår vi ingen förändring.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.