Slå vakt om ett sekulärt samhälle

Hedersförtryck, religiös extremism och framväxten av parallella samhällen måste bekämpas

Arbetarpartiet strävar efter ett sekulärt samhälle. För oss innebär detta att medborgare ska få vara troende eller icke troende. De som är troende har rätt att vara bland annat kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister. Religionen ska vara en privatsak. Staten ska stå neutral i förhållande till de olika trosriktningarna. Detsamma när det gäller statens förhållande mellan troende och ateister.

Den ena sidan av detta är att staten inte ska förtrycka någon religion. Den andra sidan består i att ingen religion ska kunna försöka ”ta över” statliga frågor som lagstiftning. I Sverige har vi allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som här kallas för riksdag, i Storbritannien för parlament och i Tyskland för förbundsdag. Det är i dessa lagstiftande församlingar som de lagar beslutas efter vilka samhället styrs. Det är även i riksdagen som regeringsbildaren utses, detta oavsett om denne heter Löfven, Kristersson eller något annat. Ett annat sätt att säga detta är att prästerskapet eller kyrkan inte ska ha något med lagstiftningen att göra. Det spelar sedan ingen roll vilken trosinriktning det handlar om.

I år är det hundra år sedan vi, efter många år av kamp, etablerade dessa principer i Sverige. Detta innebar att medborgarna i Sverige ersatte den koalition mellan kungahus och prästerskap, som tillsammans stått i vägen för ett folkligt styre, med den fria och allmänna rösträtten (som slogs fast även för kvinnor 1919).

Idag utmanas dessa principer. Inte av muslimer. Men av islamister. Islamister anser att lagstiftningen ska baseras på 300 verser ur Koranen och på berättelser om Profeten Muhammeds gärningar och uttalanden. Då dessa härstammar från 600-talet måste dessa tolkas av ett prästerskap för att kunna anpassas till dagens samhälle. Islamisterna strävar även efter att skapa parallella samhällen, i vissa stadsdelar, där människor har sina rötter i länder med huvudsakligen muslimsk befolkning. Islamisterna strävar efter att dessa stadsdelar ska styras av ett prästerskap som baserar sina beslut på sharia. De strävar efter att skapa ett samhällssystem som bygger på andra principer än de som gällt i Sverige i hundra år – och mer. Här måste den sekulära statens neutralitet upphöra. För här utmanar islamisterna principen om att kyrkan ska hålla sig borta från lagstiftningen.

Sharialagar och präststyre står i absolut motsättning med den allmänna rösträtten till riksdagen som stiftar de lagar efter vilka landet ska styras. Det är därför som en sekulär stat måste dra en gräns mot religionen vilken denna inte tillåts överskrida.

Skolan ska vara en religiös frizon
Vi har tidigare skrivit att tron, eller avsaknaden av tro, ska vara en privatsak. Som ett steg i kampen för ett sekulärt samhälle strävar Arbetarpartiet efter att avskaffa religiösa friskolor. Dessa innebär motsatsen till att religionen ska vara en privatsak. Religiösa friskolor innebär att religionen påtvingas skolelever. Men för oss är det självklart att skolor ska vara religiösa frizoner. Och inte bara skolor. Vi anser även att det offentliga rummet ska utgöra religiösa frizoner.

Det offentliga rummet ska också vara en religiös frizon
Det har förts en intensiv debatt kring böneutrop under våren. Detta bland annat då stiftelsen Växjö muslimer ansökte om att få göra böneutrop en gång i veckan från sin moské i stadsdelen Araby – något som de nu fått klartecken för.

Böneutrop utgör en form av trosbekännelse. Sådana skall framföras i kyrkan eller i hemmen. Böneutrop inskränker vad som idag utgör religiösa frizoner inom bostadsbebyggelse eller parker. Böneutrop förvandlar därför det offentliga rummet från en religiös frizon till motsatsen. Detta understryks även av att imamen vid stiftelsen Växjö muslimer, efter att de fått ja till böneutrop, sa till tidningen Dagen att ”människor måste acceptera religiösa budskap i vardagen”. Stiftelsen vill också att fler moskéer ska ta efter deras exempel. Detta visar hur det sekulära samhället medvetet utmanas.

Arbetarpartiet anser att detta är ett steg i fullständigt fel riktning. Oavsett hur många, eller hur få, som hör dessa böneutrop innebär ett sådant beslut att tillåta något som inte ens fanns då Sverige var religiöst på allvar.

Religiösa frizoner står över böneutrop
Böneutropen strider mot Arbetarpartiets uppfattning om att religionen ska vara en privatsak och att skolor och det offentliga rummet ska vara religiösa frizoner. Men Arbetarpartiet anser även att frågan om böneutrop måste ses som en del av en större strid. Vi ser böneutropen som ett av många uttryck för islamisternas försök att flytta fram sina positioner när det gäller deras strävan efter att skapa parallellsamhällen i vissa stadsdelar, där sharialagar ska råda över den del av befolkningen som härstammar från länder där islam utgör den dominerande religionen. Vi anser därför att det är omöjligt att inte sätta in böneutropen i detta större sammanhang. Detta större sammanhang handlar om ett av samhällets absoluta fundament: att prästerskapet och kyrkan inte ska ha något med lagstiftningen att göra. Oavsett vilken trosinriktning det gäller.

De senaste decennierna har islamister, ofta med kopplingar till Muslimska brödraskapet eller salafismen, försökt flytta fram sina positioner med en rad aggressiva krav:
månggifte: det är idag lagligt för en man att vara gift med upp till fyra fruar om äktenskapen ingåtts innan parterna kommit till Sverige – en eftergift till islamisterna,
barnäktenskap: även dessa är idag lagliga om äktenskapet ingåtts innan parterna kommit till Sverige – också en eftergift till islamisterna,
separata badtider för män och kvinnor: en rad kommuner har gått med på detta i offentliga simhallar – en eftergift till islamisterna som anser att ”deras” kvinnor måste skyddas från andra mäns blickar,
statligt finansierad imamutbildning: detta utgör en strävan att underlätta för islamister att få inflytelserika positioner inom det sekulära svenska utbildningsväsendet,
stopp för att manliga förskollärare ska få byta blöjor på flickor: islamisterna anser att flickorna då riskerar att bli ”orena”.

Alla dessa exempel utgör, i större eller mindre utsträckning, exempel på att lagen anpassas till religionen. Denna princip avskaffades för hundra år sedan. Och vi, i Arbetarpartiet, är mycket starka kritiker till dessa eftergifter, eftergifter som vi kommer att ta strid mot.

Avslutande kommentarer
För att undvika missförstånd vill vi understryka följande: dessa eftergifter – exempelvis vad gäller månggifte och barnäktenskap – skapar en praxis som uppmuntrar fler att ”begå” månggifte och barnäktenskap här i Sverige. Själva vigselakten kan antingen ske öppet i ett muslimskt land eller i hemlighet i Sverige. Men varje eftergift vidmakthåller traditionen av bland annat månggifte och barnäktenskap. Detsamma gäller för de övriga kraven som islamisterna ställer. Böneutrop måste ses som ett av dessa krav.

  • Det är mot denna bakgrund som Arbetarpartiet går emot böneutrop.

Läs även vårt Sekulära Manifest i 16 punkter där vi går på djupet i dessa frågor – klicka här!

2 601 namn mot hedersförtrycket

I augusti 2017 presenterades två skrämmande fakta om det hedersrelaterade våldet i Sverige:

  • av de kvinnor som mördades under 2016, och som hade en nära relation med förövaren, har vart tredje mord identifierats som hedersrelaterat,
  • av det totala antalet människor som föll offer för dödligt våld under 2016 – dvs mord, dråp och vållande till annans död – har cirka tio procent identifierats som hedersmord.

Kartläggningen är gjord av det Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Siffrorna är häpnadsväckande. Men mörkertalet är sannolikt stort.

Arbetarpartiet lämnade över en namninsamling med 2 601 underskrifter till Hans Lindberg, som ställde följande tre krav:

  • Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland eleverna på alla skolor i Umeå
  • Utarbeta ett tydligt och kraftfullt åtgärdsprogram med målsättningen att inga barn eller ungdomar i Umeå ska behöva leva under hotet om hedersvåld
  • Inrätta en kommunal hedersvåldsjour med expertkunskap som ett komplement till de redan existerande kvinno- och tjejjourerna