Åtgärd 5: Miljön måste tillbaka på agendan – även i Umeå

Den skadliga luften i centrala Umeå utgör den kanske mest akuta miljöfrågan för många av kommunens invånare. Förutom att luften har en negativ inverkan på umebornas hälsa ökar problemet kommunens kostnader. Investeringar för bättre luft ser vi som investeringar i förebyggande hälso- och sjukvård: det är väl använda pengar både vad gäller livskvalitet och ekonomi. Därför anser vi att det, i syfte att förbättra luften, är berättigat med ökade kostnader.

Den som varit utsatt för koncentrationer av kvävedioxid som överskrider miljökvalitetsnormerna (MKN) under 15 år löper en risk som är 50 % högre när det gäller att utveckla lungcancer efter 30 år. Detta enligt Lucas-studien (Lungcancer i Stockholm) som visade ”ett tydligt samband mellan kvävedioxid och lungcancer”. Även andra studier har visat på liknande samband. Men överskridanden av MKN för kvävedioxid innebär även en ökad risk för bl a hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar, astma och allergier. Koncentrationen av kvävedioxid är värst längs Västra Esplanaden. År 2016 fanns det bara två platser i Göteborg och en i Stockholm som låg sämre till än V:a Espl. i Umeå. Överskridanden har även uppmätts på Storgatan och ÖK.

Umeå kommun har överskridit de tillåtna dygnsvärdena varje år under perioden 2003-2018. Detta innebär att koncentrationen av kvävedioxid har varit sådan att de som vistats i närheten av Västra Esplanaden under 15 år nu löper 50 % högre risk att utveckla lungcancer. Men det är ingen överdrift att påstå att luften inom hela centrumfyrkanten är direkt farlig. På sikt kan luften t.o.m. leda till en för tidig död.

Miljökvalitetsnormen har haft ställning av lag sedan 2006. Umeå kommun har alltså brutit mot miljölagarna i 13 år! Tyvärr har Arbetarpartiet ensamma fått försvara umebornas hälsa genom att ständigt påpeka dessa brott – av både juridisk och moralisk karaktär.

Makthavarna är totalt likgiltiga när det gäller umebornas hälsa. Kommunen ville anta en detaljplan som ytterligare skulle höja den redan olagligt höga koncentrationen av kvävedioxid kring V:a Esplanaden. Vi röstade Nej till denna detaljplan. Tyvärr stöddes vi varken av MP eller V. Även om planen gick igenom i fullmäktige upphävdes den senare, till vår stora glädje, av Mark- och miljödomstolen. Men beslutet upprörde nästan alla övriga partier. Deras argumentation var upprörande. De hävdade att eftersom kommunen redan bryter mot MKN så gör det inget om situationen förvärras ytterligare! Så resonerar alltså bl a S, V, MP, M, C, L och KD i Umeå. I miljöfrågorna har vi alltid fått kämpa ensamma.

Tre viktiga krav:

  • Samordnade varutransporter kan reducera utsläppen från lastbilstransporter med 50 %. Så skedde vid ett försök i Linköping 2004.
  • Subventionera priser för busstrafik i syfte att ändra resvanor hos främst ungdom och äldre i ett försök att få bilister att åka mer buss. Försökets syfte blir att klargöra om det mest effektiva är tätare turer, fler direktlinjer mellan stadsdelarna eller sänkta biljettpriser.
  • Samhällsplaneringen ska syfta till att MKN för kvävedioxid klaras.

Nydalasjön hotas av algblomning

Nydalasjöns växter och djurliv mår inte bra. Sjön är klassad som ”ekologiskt känslig” vilket innebär att den är känslig för föroreningar och näringssalter. Relativt små mängder av näringsämnet fosfor kan få förödande konsekvenser. Algblomning innebär bland annat att det frigörs gifter (toxiner) som kan döda badande hundar och skada en människas lever, njurar och muskulatur.

Belastningen på sjön har ökat genom Kolbäcksleden och E4-rondellen. Det kommande bostadsområdet Nydala sjöstad bidrar till hotet mot sjöns känsliga ekosystem. Till detta kommer utsläpp från enskilda avlopp plus användningen av gödsel och bekämpningsmedel på gräsmattorna i sjöns närhet.

  •  En ny reningsanläggning måste till vid campingen för att skydda sjön.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.